Ako môžem ušetriť peniaze?

V jestvujúcom systéme platby stočného je potenciál zníženia jeho výšky nasledovný.

Množstvo odpadových vôd je možné znížiť minimalizovaním spotreby pitnej vody. Opatrenia, ako je využitie úspornej sprchovej hlavice, tlačidlá na úsporu vody pre splachovanie WC, uplatňovanie sporivých programov pri využití pitnej vody, alebo včasné zatvorenie kohútika nám znižujú túto spotrebu. Ďalším a objemovo významnejším opatrením je zbieranie dažďovej vody a jej následné využitie pri chode domácnosti a tým dosiahnutie úspory pitnej vody. Táto dažďová voda môže byť použitá pre splachovanie WC, pre práčku a na čistenie. Dažďovú vody je vhodné využiť aj na polievanie trávnika či rastlín, prípadne umývanie auta. Znížením spotreby pitnej vody dosiahneme zníženie platby za stočné.

Druhou časťou platby za stočné, popri množstve spotreby pitnej vody, je platba za odvod dažďovej vody do verejnej kanalizačnej siete. Tento spôsob likvidácie dažďovej vody je samozrejme pre domácnosť najjednoduchší, ale finančne nákladný a prispieva k zhoršovaní životného prostredia. Dažďová voda okamžite odchádza z miesta spádu a tvorí záplavy na dolných tokoch riek, hladina spodných vôd klesá. Riešením je inštalácia vsakovacích systémov a vsakovanie dažďovej vody do zeme priamo na pozemkoch. Toto riešenie zbavuje domácnosť platby stočného za odvod dažďovej vody do kanalizačnej siete a chráni životné prostredie. Vyššie uvedené opatrenia sa tiež používajú pre protipovodňovú ochranu a zachovanie mokraďových biotopov.