Kedy dažďová voda najlepšie vsakuje?

Poplatok (stočné) sa platí za umiestnenie dažďovej vody do kanalizačnej siete zo spevnených plôch a striech objektov. Všeobecne sa povrchy, na ktoré prší, delia na:

  • nepriepustné
  • málo priepustné
  • viac priepustné
  • priepustné

Táto klasifikácia sa používa pri výpočte výšky stočného tak, že každá kategória ( povrch ) má vlastný súčiniteľ odtoku.