Najčastejšie kladené otázky v oblasti využívania dažďovej vody

Čo nás motivuje k tomu, aby sa využívala dažďová voda?

Nevyrovnanosť zrážok spôsobujú klimatické zmeny. Jedná sa hlavne o letné mesiace, kde sa striedajú prívalové dažde s teplom a suchom. Preto je dobré mať možnosť vytvoriť si v čase, keď je zrážok veľa,zásobu dažďovej vody a následne ju využiť v období sucha na polievanie záhrad,trávnikov, alebo celoročne v domácnosti(splachovanie WC a pranie). Ďalším dôležitým faktorom je požiadavka našej legislatívy, ktorá stanovuje povinnosť vyriešiť si problém s dažďovou vodou na pozemku stavby. Z tohoto dôvodu sa javí,ako navhodnejšia kombinácia zachytenie dažďovej vody do zásobných nádrži a jej nasledné využitie ,so vsakovaním prebytočnej dažďovej vody z týchto nádrží do vsakovacích blokov.

Čo nás motivuje k tomu, aby sa využívala dažďová voda?

K zhromažďovaniu a uchovávaniu dažďovej vody je ideálne použitie podzemných nádrží, ktoré zabezpečujú stabilnú teplotu vody, bez prístupu svetla a tým nedochádza k znečisteniu vody. Inštalujú sa do nemrznúcich hĺbok, čo umožňuje prakticky celoročné využívanie dažďových vôd. Kvalitné plastové nádrže majú veľkú výhodu v oblasti manipulácie a rýchlosti montáže. Plastové nádrže od spoločnosti Manada Trading, s.r.o. sú ideálnym riešením pre celoročné využívanie dažďovej vody - viac info.

Najčastejšie kladené otázky v oblasti využívania dažďovej vody

Ako správne vybrať riešenie pre môj dom?

Veľmi dôležité je vybrať správnu veľkosť a typ nádrže. To závisí od plochy, z ktorej bude zadržiavaná dažďová voda(plocha strechy,spevnených plôch...) a ročného úhrnu zrážok v lokalite,kde bude stavba umiestnená. V ďalšom je veľmi dôležité,na aké účely chceme využívať dažďovú vodu. Či ju chceme len na exterierové využitie(polievanie záhrad,trávnatých plôch..., alebo chceme využívať dažďovú vodu aj na splachovanie WC a pranie(exterier + interier). Typ nádrže závisí od geologických podmienok.V prípade vysokej hladiny spodnej vody má spolocnosť MANADA Trading s.r.o. v ponuke nádrž,ktorú je možné umiestniť v celom objeme do spodnej vody - viac info.

Čo všetko potrebujete vedieť pred nákupom nádrže?

Dôležité je uvedomiť si, načo chceme využívať dažďovú vodu . V prípade využitia dažďovej vody na polievanie záhrady je potrebné mať k dispozícii približnú plochu záhrady, ktorú budeme polievať dažďovou vodou. V ideálnom prípade je možné poradiť sa so záhradníkmi, ktorí najlepšie odhadnú potrebné množstvo vody na základe vegetačného obdobia rastlín. Najideálnejšie je však využívanie dažďovej vody na exterierové a interierové využitie(splachovanie WC a pranie) a to z dôvodu najefektívnejšieho šetrenia s pitnou vodou

Ak sú na stavebnom pozemku vhodné vsakovacie podmienky, je výhodné inštalovať vsakovací systém, do ktorého sa prebytočná dažďová voda akumuluje a postupne sa vsakuje do podložia.

Ako prebieha návrh vhodného riešenia a ako dlho trvá? Kto mi môže pomôcť s návrhom?

Pre konkrétne riešenie odporúčame konzultáciu s odborníkom, ktorý spracuje návrh priamo pre váš dom a pozemok. Môžete to urobiť priamo, alebo prostredníctvom projektanta, ktorý túto konzultáciu vykoná a navrhnete už konkrétne riešenie. Pre prípravu návrhu potrebujete vedieť nasledujúce informácie:

  • Načo sa bude dažďová voda využívať,exterier,alebo kombinácia exterier+interier
  • Aká je veľkosť plochy , z ktorej bude dažďová voda zachytávaná(strecha,spevnené plochy....)
  • Či sa jedná o objekt pre trvalé bývanie alebo rekreačný objekt
  • Je potrebné vedieť lokalitu stavby (mesto, obec), kde bude nádrž,resp.vsak umiestnená(ý)
  • Ako bude riešený odtok prebytočnej dažďovej vody z nádrže- do kanalizácie,vsaku,trativodu
  • Aká je výška hladiny spodnej vody, údaje o pôde v mieste vsaku ( íl, štrk, piesok, .…)

Aká je nutná stavebná pripravenosť?

Pre uloženie podzemných nádrží od spoločnosti MANADA Trading nie je potrebné žiadne betónové lôžko ani betónový skelet.Samotná montáž a uloženie je veľmi jednoduché. Pre podzemné nádrže podrobné návody na inštaláciu nájdete na: www.manadatrading.sk v sekcií Na stiahnutie.