Podpora cez štrukturálne fondy EU pri realizácii projektov na likvidáciu a využitie dažďovej vody

Už aj Slovenská republika pristúpila k výraznejšej podpore systémov na využitie dažďovej vody a nasleduje tým celosvetový trend boja za zlepšenie klimatických podmienok, šetrenie prírodných zdrojov a prevenciou proti povodniam.

Aktuálne je možné čerpať prostriedky z fondov EU . Výzva je cez MŽP, operačný program Kvalita ŽP, prioritná os 2 : Výzva 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Oprávnená aktivita B: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Pre rok 2017 je plánovaná výzva : 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Oprávnená aktivita C: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí).

Celkovo je pre obe výzvy určená čiastka 67 mil. eur. Je to veľká príležitosť pre obce, mestá ale aj právnické osoby, ktoré chcú riešiť vodozádržné opatrenia a efektívne vyriešiť situáciu s likvidáciou a využitím dažďovej vody.

Akumulácia dažďovej vody v podzemných zásobníkoch a jej využitie pri polievaní verejnej zelene, parkov v mestách- zlepšenie klímy v centrách miest. Využite dažďovej vody vo verejných WC, úradoch, športoviskách atď...Vsakovanie dažďovej vody zo striech obecných budov, škôl a pod a tým zníženie rizika lokálnych povodní pri extrémnych prívalových dažďoch...to je len niekoľko z možných riešení, ktoré sa dajú za pomoci týchto dotácii realizovať.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tím Manadatrading s.r.o.