Vsakovacie šachty

Vsakovacie sachty Rozhodujúcimi benefitmi pri likvidácii dažďovej alebo predčistenej odpadnej vody vsakovaním sú úspora financií pre nevyužívanie kanalizačnej siete a posilňovanie stability ekosystému.

Po stránke technickej sú dnes najviac používané pre vidiek určené vsakovacie tunely, pre komunálnu a priemyselnú sféru vsakovacie blokyvsakovacie šachty. Pri potrebe likvidácie väčšieho množstva vsakovanej vody  je veľmi vhodné využiť kombináciu vsakovacích šácht a vsakovacích blokov. Teto systém umožňuje dosiahnuť vysoký výkon vsakovania.

Dôležitou podmienkou pri návrhu vsakovacích šácht a vsakovania celkom je vhodný súčiniteľ priepustnosti pôdy ( schopnosť pôdy absorbovať vodu ), ktorý sa zisťuje prieskumom. Ďalej je použitie vsakovacích šácht  obmedzené najvyššou hladinou vo vsakovacej šachte a najvyššou priemernou hladinou spodnej vody.

Keďže vsakovacia šachta je vertikálne vsakovacie zariadenie, predpokladom na jej návrh je relatívne nízka hladina spodnej vody. V dôsledku ochrany spodnej vody a zabezpečenia vsakovacej schopnosti je nutné na dne umiestniť filtračnú vrstvu z piesku cez ktorú aj prebieha vsakovanie.

Vsakovacie sachty GRAF Dimenzovanie vsakovania musí byť uskutočnené s prepočítaním na miestne zrážkové pomery a je potrebné zohľadniť aj celkové množstvo zrážok a samozrejme aj veľkosť záujmovej plochy. Vsakovacie šachty od firmy Graf sú k dispozícii v priemeroch DN 400 alebo DN 600. Poklop je možné vybrať v závislosti od požadovanej triedy zaťaženia.

Samotná šachta sa skladá z dvoch častí – vstupného modulu a distribučného modulu. V prípade, že sa šachta realizuje vo väčšej hĺbke, tak sa medzi hlavné moduly vkladá tretí – spojovací modul. Jednotlivé moduly sú pred pripravené na pripojenia potrubí až do DN 150 a sú dodávané aj s tesneniami.

Pre zabezpečenie prečistenia sa používa filtračný kôš vyrobený z nerezovej ocele. Tento filtračný kôš je veľmi jednoducho čistiteľný cez poklop šachty. Vsakovacie šachty od firmy Graf sa dajú využiť v systéme vsakovania ako filtračné šachty, kontrolné šachty, ako riadený prepad do kanalizácie alebo ako vsakovacie priekopy.