Vsakovanie dažďovej vody

Vzhľadom k stále intenzívnej výstavbe klesá množstvo plôch, kde dažďová voda môže prirodzene vsakovať. Veľké množstvo dažďovej vody je odvádzané kanalizáciami priamo do vodného toku. Prirodzený kolobeh vody v prírode je narušený.
Vsakovanie dažďovej vody
Vsakovací systém je potrebné odborne navrhnúť s využitím nasledovných údajov:

 • Druh pôdy
 • Hladina spodnej vody
 • Lokalita, kde vsakovanie bude realizované
 • Odtokový koeficient podľa druhu strechy alebo spevnenej plochy
 • Iné obmedzujúce podmienky ( jestvujúce stavby, stromy, … )

Dôvody pre využitie vsakovania dažďovej vody pomocou vsakovacích blokov a vsakovacích tunelov:

 • Národohospodárske hľadisko, ochrana pred povodňami na dolných tokoch riek
 • Enviromentálne hľadisko, dodržiavanie prirodzeného kolobehu vody v prírode a neznižovanie hladín spodných vôd
 • Nedostatočná dimenzovanosť jestvujúcich kanalizačných sietí
 • Nižšie náklady na vybudovanie vsakovania v porovnaní s tradičnými systémami

Využitie vsakovacích tunelov

Vsakovacie tunely od firmy Graf boli vyvinuté pre využitie pre rodinné domy a hlavne vo vidieckom prostredí. Majú schopnosť pohltiť prívalovú vodu a majú vysoký vsakovací výkon. Pre svoju nízku váhu 11 kg a pre jednoduchú montáž sú vhodné aj na budovanie vsakovacieho systému svojpomocou. Pri budovaní je nutné spraviť menší výkop, čo tiež šetrí náklady.
Tunel
Jeden kus vsakovacieho tunela nahradí až 800 kg štrku alebo 37 m drenážneho potrubia! Sú vyrobené z plne recyklovateľného materiálu neškodného voči spodnej vode. Možnosť pripojenia je variabilná od potrubia DN 100 až po DN 300. Pri pojazde osobnými automobilmi je min. prekrytie zeminu 50 cm, max. hĺbka zabudovania je 250 cm. Systém je možné rozširovať, alebo zostavovať moduly vo viacerých radoch.

Využitie vsakovacích blokov

Vsakovacie bloky od firmy Graf nachádzajú svoje uplatnenie hlavne v priemysle, komunálnej sfére a v komerčnom sektore. Vsakovacie bloky umožňujú vďaka svojej stĺpikovej konštrukcii extrémnu zaťažiteľnosť a sú pojazdné aj nákladnými autami.  Vsakovacie bloky je možné pomocou spojok rozširovať do všetkých 3 strán. Inštalácia modulu je rýchla, variabilná a jednoduchá.
Blok
Montáž prebieha bez ťažkej techniky – vsakovací blok váži iba 15 kg. Malá konštrukčná výška umožňuje použitie aj pri vysokom stave spodnej vody. Zostava blokov musí byť na každom konci odvzdušnená. Vedenie odvzdušnenia musí byť min. 200 mm zapustené do modulu, aby sa umožnilo plynulé prúdenie vody. Pri väčších plochách blokov sa musí zabudovať viac šachiet pre odvod a prívod vzduchu.

Pre optimálny výkon vsakovania by malo byť dno vsakovacieho modulu vzdialené od hladiny spodnej vody min. 1 m. Vsakovacie moduly od firmy Graf svojou konštrukciou umožňujú max. dodržanie tohto predpokladu. Pri návrhu doporučujeme zohľadniť nasledovné vzdialenosti vsakovacích modulov:

 • 5 m od obytných budov
 • 2m od hraníc pozemku a komunikácií
 • 1,5 m od plynovodov a vodovodov, 1,0 m od elektrického vedenia, 0,5 m od telekomunikačného vedenia