Vsakovanie dažďovej vody – riešenie odtokových problémov

Vsakovanie dažďovej vody – riešenie odtokových problémovNeustále pribúdanie spevnených plôch v mestách, ale už aj na vidieku, prináša problém likvidácie dažďovej vody. Ideálne je dažďovú vodu ďalej využívať ( splachovanie WC, pranie, polievanie záhrady, umývanie auta, …), v prípade že to nie je možné, zlikvidovať ju vsakovaním v mieste kde spadla.

Malé priemery kanalizačných vedení nedovoľujú odviesť potrebné množstvá dažďovej vody a zväčšenie ich dimenzie neprichádza z ekonomických dôvodov do úvahy. Podobný problém však riešia aj majitelia rodinných domov, prípadne prevádzkovatelia veľkých spevnených plôch alebo výrobných hál. Vyriešenie tohto problému je veľmi dôležité aj pre možné zaťaženie čistiarní odpadových vôd a pre ďalší rozvoj územia celkom.

Ako vhodné riešenie je možné navrhnúť použitie vsakovacích blokov alebo vsakovacích tunelov od firmy Graf. Dažďová voda zostáva v lokalite jej spadnutia  a tým nezaťažuje iné územia, napr. dolné toky riek.

Nemenej dôležitá je aj ekonomická stránka problému. Použitie uvedených systémov je z hľadiska realizácie prác a aj nákladov na materiálové zaťaženie zásadne výhodnejšie. V porovnaní s alternatívou budovania drenáže na vsakovanie nahradí jeden vsakovací blok až 37 m drenážnych trubiek DN 100!
Vsakovanie dažďovej vody
Vsakovaci blokVsakovacie bloky môžu byť montované v radoch alebo blokoch, v 1 až max. 10 vrstvách v závislosti na miestnych podmienkach. Inštalácia modulu je jednoduchá, rýchla a variabilná. Montáž prebieha bez ťažkej techniky – vsakovací blok váži iba 15 kg. Malá konštrukčná výška umožňuje použitie aj pri vysokom stave spodnej vody.

Zostava blokov musí byť na každom konci odvzdušnená. Vedenie odvzdušnenia musí byť min. 200 mm zapustené do modulu, aby sa umožnilo plynulé prúdenie vody. Pri väčších plochách blokov sa musí zabudovať viac šachiet pre odvod a prívod vzduchu.

Vsakovaci tunelVsakovací tunel bol firmou Graf vyvinutý hlavne pre využitie v súkromnom sektore a na vidieku. Povrch nad tunelom je možné zaťažiť osobným automobilom. Vďaka špeciálnej konštrukcii vsakovacích tunelov od firmy Graf je možné ich stohovanie. Na paletu sa zmestí až 40 kusov, čo je značná úspora na doprave a skladovaní. Ponúkané všestranné využitie vsakovacích tunelov umožňuje dlhodobé zaťaženie až 3,5t/m2.

Používajú sa pre zaťaženie osobnými automobilmi. Vsakovacie tunely Graf sa montujú v radoch a je ich možné flexibilne prispôsobiť špecifickým podmienkam. Montáž tunelov je jednoduchá, rýchla a variabilná. Montáž je možná bez využitia ťažkej techniky, pretože tunel váži iba 11 kg. Jednotlivé tunely sa spoja v radoch a na začiatok a koniec sa nasadia koncové dosky.

Firma GRAF je považovaná za Európsku jednotku v zadržiavaní a využití dažďovej vody a ponúka širokú škálu výrobkov. Ich využitím pomôžeme nie len riešiť svoje problémy, ale aj zabezpečíme vhodný rozvoj prírody a jej ochranu.