Využívanie dažďovej vody – kvalita a čistenie

Dôvody znečistenia zachytenej dažďovej vody môžeme rozdeliť do troch základných skupín:

 • znečistenie v atmosférických zrážkach
 • znečistenie, ktoré sa počas bezdažďového obdobia nahromadí na povrchu územia  a počas dažďa je odvádzané s dažďovou vodou
 • znečistenie, ktoré vzniká pri kontakte dažďovej vody s materiálmi na povrchu územia z ktorého voda steká

Znečistenie v atmosferických zrážkach

Znečisťujúce látky v atmosfére sú jednou z príčin znečistenia dažďových zrážok a to hlavne vo veľkomestkých aglomeráciách a priemyseľných oblastiach. V priebehu samotného dažďa dochádza k vymývaniu látkového znečistenia vo vzduchu a tým aj k čisteniu atmosféry.

Z tohoto dôvodu dažďová voda nieje čistý kondenzát, odráža sa ako prirodzené pozadie zemského povrchu (morskej soli,erózie pôdy), tak aj samozrejme znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi a inými typmi spalín. Látky, obsiahnuté v atmosfére sú prenášané na veľké vzdialenosti a z tohoto dôvodu sa v dažďovej vode prejavuje vplyv vzdialených oblasti a samozrejme aj lokálne znečistenie.

Znečistenie, ktoré sa hromadí na strešných plochách počas bezdažďového obdobia

Pre strechy je dažďová voda jediným spôsobom ich očisty. Dažďová voda stekajúca zo striech objektov, obsahuje veľké množstvo rozpustných kysličníkov(CO2 a SO2) a premenlivý podiel organických látok (peľ,lístie,vtáčí trus, prach …). Na základe súčasných skúseností je ale toto zaťaženie dažďovej vody vplyvom týchto látok na ľudský organizmus tak nepatrné, že nemôže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí pri využívaní tohto zdroja vody.

Znečistenie,ktoré vzniká pri kontakte dažďovej vody s rôznymi materiálmi

Kvalita vody závisí taktiež od druhu povrchu z ktorého steká. Tým, že prichádza do kontaktu so strešnou krytinou, odpadovými rúrami, filtrami a pod. je táto voda znečistená.

Požiadavky na kvalitu dažďovej vody

Používaním dažďovej vody z hľadiska jej zloženia nesmie dôjsť:

 • k ohrozeniu zdravia užívateľa
 • k ohrozeniu kvality pitnej vody
 • k obmedzeniu komfortu užívania vody
 • ku kontaminácii životného prostredia(predovšetkým pôdy a podzemnej vody)

Čistenie dažďovej vody

Ak chceme používať dažďovú vodu predovšetkým na záhrade na polievanie, alebo umývanie auta, postačí nám systém, ktorý nevyžaduje zvláštnu filtráciu vody. Je vhodné ,aby do zásobnej nádrže nebolo splavované lístie a ďalšie väčšie nečistoty, kt.by nádrž zanášali.Využívanie dažďovej vody napr. na pranie a ďalšiu spotrebu v domácnosti si už vyžaduje podstatne kvalitnejšiu filtráciu.

Pri čistení dažďovej vody sa uplatňujú dva procesy:

 • sedimentácia
 • filtrácia

Sedimentácia prebieha buď v samotnej nádrži na dažďovú vodu,alebo v nádrži usadzovacej,ktorá je samostatná a je pred nádržou  akumulačnou.

Pre filtráciu sa môžu používať dva typy filtrov:

 1. Externé filtre sú samostatné filtračné šachty, ktoré sú napájané medzi odkvapom a zbernou nádržou. Slúžia na spojenie dvoch vetiev odkvapových zvodov a po prefiltrovaní vody umožnia jej odtok do zásobnej nádrže.
 2. Interné filtre sú umiestnené vo vnútry zásobných nádrží na dažďovú vodu. Majú jeden prítok. Prebytočný odtok je riešený cez prepadový sifón buď do vsakovacieho systému,alebo kanalizácie.