Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín

Zmeny klimatických podmienok, opakujúce sa povodne a opačne časté suchá, ako aj využitie dažďovej vody je novou, ale veľmi dôležitou environmentálnou témou pre školy. Preto ZŠ aktívne zareagovala na meniace sa klimatické podmienky zapojením sa do projektu v spoločnom názve „MODRÁ ŠKOLA“. Náš projekt s názvom „Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín“ je spolufinancovaný z finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Škola aktívne reagovala na zmenené klimatické podmienky prostredníctvom projektu, kde jeho nosnou časťou je zachytávanie dažďovej vody a jej následné využitie. V rámci projektu bolo navrhnutých 6 druhov opatrení na zadržanie dažďovej vody a jej následné využitie.

Jedná sa o tieto opatrenia:

  • vybudovanie vodného rezervoára - dažďovej záhrady za telocvičňou školy s objemom 135m³ na zachytenie dažďovej vody a postupné vsakovanie
  • osadenie certifikovaného podzemného zásobníka o objeme 9,6 m³, kde zachytená voda zo striech školy sa bude využívať na kvapkovú závlahu areálu školy
  • osadenie nadzemných nádrží na dažďovú vodu, ktoré budú zachytávať vodu z jednotlivých žľabov, takto zachytená voda sa bude využívať na polievanie výsadby a popínavých rastlín
  • vybudovanie dažďovej záhrady
  • vytvorenie vegetačnej steny z popínavých rastlín za účelom zvýšenia výparu
  • výsadba stromov v počte 16 kusov - bude doplnená výsadba bežných drevín, ktoré v areáli chýbali, s možnosťou poznávania drevín na vyučovaní prírodovedy a biológie

Osadenie certifikovaných podzemných zásobníkov

Odvedenie dažďových vôd bolo realizované formou podzemných zásobníkov, ktoré sú osadené v areáli školy pri telocvični. Je zabezpečené dvomi odpadovými potrubiami. Na päte odpadových potrubí sú osadené lapače strešných splavenín. Ležatá kanalizácia je z kanalizačných rúr z PVC. Potrubie je zaústené do dvoch podzemných nádrží CARAT S 4800 litrov s kompletnou zostavou Garden Komfort. Z nádrží je realizované zapojenie systému – kvapôčková závlaha, ktorá slúži na zavlažovanie vysadených plôch v areáli školy.

MODRÉ ŠKOLY

Pri sústavne sa meniacich klimatických podmienkach si potrebu vody uvedomujeme všetci, a preto sa na ZŠ rozhodli zachytiť dažďovú vodu spôsobom, a to osadiť nadzemné nádrže. Takto zachytená voda sa následne využíva na polievanie rastlín. Pri objektoch v areáli je umiestnených 5 nadzemných nádrží: jedna pri altánku, jedna pri budove školskej jedálne, dve pri budove I. stupňa a jedna pri hlavnom vchode budovy II. stupňa základnej školy.

MODRÉ ŠKOLY MODRÉ ŠKOLY

Okrem navrhnutých adaptačných opatrení v rámci projektu ZŠ Divín má vypracované učebné osnovy pre žiakov so zameraním na manažment dažďovej vody a jej prepojenie na zmenu klímy. Do projektu sú zapojení všetci žiaci školy prostredníctvom výučby k danej téme a to v každej triede v počte minimálne 3 vyučovacie hodiny.