Projekt na využitie dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom

Obdobia sucha, povodne, zmena klímy, premnoženie niektorých druhov živočíchov alebo naopak zánik iných druhov. Toto sú témy, ktorými sa zaoberali v ZŠ Hliník nad Hronom v prvom rade naše deti, ktoré sú naša budúcnosť.

Práve tieto otázky a hľadanie odpovedí na ne viedli vedenie ZŠ k vytvoreniu a neskôr spolu s pedagógmi a so žiakmi aj k realizácii projektu s názvom Úpravy metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody. Projekt sa realizoval ako súčasť programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Už z názvu vyplýva, že jeho hlavnou témou bolo zachytávanie dažďovej vody a jej následné využitie.

MODRÉ ŠKOLY

V rámci časti projektu – úprava metodiky vyučovania – vyučujúci do učebných osnov implementovali poznatky o manažmente zrážkovej vody a jeho prepojenie na zmenu klímy. Žiaci školy sa s touto problematikou oboznámili počas výučby v každom ročníku.

Časť projektu – oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody – zahŕňala šesť opatrení, ktorých výsledkom bolo nielen skrášlenie okolia školy, ale najmä zlepšenie životného prostredia, spojeného so znížením nákladov na energie. V rámci projektu v areáli školy vznikla dažďová záhrada, ďalej bol vybudovaný umelý potok so vsakovacím rezervoárom, bola vytvorená vegetačná stena z popínavých rastlín za účelom zvýšenia výparu a tiež bolo vysadených 16 ks stromov.

Z technických opatrení sa zrealizovalo osadenie certifikovaného podzemného zásobníka(nádrže CARAT S o objeme 2x4,8 m3), ktorý zachytáva vodu zo striech školy, a tá sa využíva na závlahu areálu školy. Ďalším opatrením bolo osadenie nadzemných nádrží na dažďovú vodu, ktoré zachytávajú vodu z jednotlivých žľabov. Takto zachytená voda sa využíva na polievanie výsadieb a popínavých rastlín.

MODRÉ ŠKOLY

Zmeny, ktoré vznikli v rámci projektu, umožnili žiakom prepájanie teoretických vedomostí, napr. o kolobehu vody, vplyve dažďových záhrad na životné prostredie. Tiež s praktickými zručnosťami ako predpovedanie počasia pomocou meteorologickej stanice, sadenie rastlín, pozorovanie vodného toku od prameňa po ústie. Vďaka nim si môže každý žiak lepšie uvedomiť, aké je dôležité, byť zodpovedný sám za seba, za iných ľudí, ale i za prostredie, v ktorom žijeme.