Výpočet výšky platby za stočné sa skladá z dvoch častí - Čo to pre mňa znamená?

Stočné – je platba za vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou, to znamená za odvedenie (odkanalizovanie) odpadovej vody a jej čistenie. Reálny výpočet jeho výšky sa skladá z dvoch častí:

  • Platba za spotrebovanú pitnú vodu (predpokladá sa, že toto množstvo aj odtečie do kanalizácie)
  • Platba za vypočítané odvedené množstvo dažďovej vody do verejnej kanalizačnej siete

Praktický výpočet výšky stočného prebieha podľa spôsobu uverejneného v príslušných nariadeniach a vyhláškach.

Reálna platba za stočné rastie vplyvom zvyšovania cien za služby a aj nutnosťou prevádzkovateľov kanalizačných sietí a ČOV do týchto častí investovať. Preto je potrebné venovať efektívnemu likvidovaniu dažďových vôd pozornosť a tým aj šetriť finančné prostriedky a v neposlednom rade aj prispievať k zlepšovaniu životného prostredia.