Spoločnosť MANADA Trading s.r.o. sa venuje procesu prispôsobenia sa klimatickým zmenám hlavne v oblastiach využívania dažďovej vody, zelených striech a života stromov v zastavanom území už dlhodobo. Počas tohto obdobia sa vytvorila už overená spolupráca so spoločnosťami poskytujúcimi jednotlivé špecializované činnosti a preto môžeme ako skúsený team ponúknuť celý komplex služieb a pomoci. Od zmapovania jestvujúceho stavu v lokalite, cez návrh koncepcie riešenia, spracovania projektovej dokumentácie, pomoc pri orientácii v možnostiach zabezpečenia financovania až po technickú pomoc pri realizácii stavby.

Nevyhnutnosť prispôsobenia sa klimatickým zmenám chápeme aj ako príležitosť pre zlepšenie kvality života obyvateľov miest a obcí.

Pre okamžité a optimálne riešenia jednotlivý problémov sme nadviazali spoluprácu s najskúsenejšími spoločnosťami v Európe a spoločne dosahujeme skvelé výsledky.


Oblasť využívania a likvidácie dažďovej vody – firma Otto Graf GmbH, Nemecko viac info


Oblasť návrhu a výstavby zelených striech – firma ZinCo Greenroof GmbH, Nemecko viac info


Oblasť života stromov v zastavanom území – firma GreenBlue Urban Limited, Anglicko viac info


Zmena klímy je síce globálny problém, ale jej dopady sú prevažne lokálne. Pre zvládnutie celého procesu adaptácie sme možné adaptačné opatrenia zhrnuli do „Almanachu hospodárenia s dažďovou vodou“, ktorý jednoduchým spôsobom ukazujem možné riešenia.

Každá lokalita má svoje vlastné výzvy a príležitosti spojené s prirodzeným systémom a životaschopnosťou, takže je vhodné potrebné jednotlivé opatrenia veľmi citlivo.Stiahnutie „Almanachu ....“ tuKontakt:
MANADA Trading s.ro.
Kukučínová 629/3
972 12 Nedožery-Brezany
Tel.: 046/543 95 76
www.manadatrading.sk
www.domavoda.sk
Email: info@manadatrading.sk