Vybudovanie dažďovej záhrady

V posledných rokoch hlavne v letnom období, sme svedkami zvýšeného množstva prívalových dažďov a z nich tvoriacich sa povodní ohrozujúcich bezpečnosť občanov. Zo všetkých striech domov, verejných budov, škôl, obchodov, reštaurácií, nemocníc, bánk, firiem z celého Slovenska takto odteká pri extrémnych dažďoch do potokov a riek viac ako 100 mil. m3 dažďovej vody. Naša zodpovednosť v prevencii pred povodňami je, že sa budeme starať o zachytenie dažďovej vody,vyuzitie a jej zlikvidovanie priamo na pozemku,kde nám spadne. Jedným z jednoduchých a veľmi estetických riešení je budovanie dažďových záhrad. Ponúkame návod, ako si takúto dažďovú záhradu vybudovať.

Čo je dažďová záhrada?

Dažďová záhrada je miesto v záhrade, ktoré zachytáva dažďové zrážky zo striech, ciest alebo dvora a umožňuje im preniknúť do zeme. Dažďové záhrady sú zvyčajne vysadené kríkmi a trvalkami a môžu to byť farebné, krajinné oblasti vo vašom dvore.

Manuál pre vybudovanie vlastnej dažďovej záhrady

Táto príručka vám pomôže zrealizovať dažďovú záhradu na vašom pozemku. Veľkosť a tvar vašej záhrady bude závisieť od niekoľkých faktorov, ako je veľkosť vášho dvora i od peňazí, ktoré chcete investovať. Pamätajte, že nemôžete mať dažďovú záhradu ani veľkú, ani malú, ale primeranú v závislosti od objemu dažďovej vody, ktorú chcete zadržať vo vašej záhrade z vašich striech i spevnených plôch. Dažďová záhrada môže byť nádherným klenotom na Vašom pozemku s vhodným priestorom pre váš relax a zároveň môže chrániť kvalitu vodných zdrojov vo vašom okolí i prispievať k prevencii pred povodňami.

Dažďová záhrada

Prečo potrebujeme dažďové záhrady?

Výhody dažďových záhrad sú viaceré. Sú schopné vykonávať tieto funkcie:

  • Pomôcť zmierniť problémy povodní
  • Zlepšiť kvalitu vôd v našich potokoch filtrovaním dažďovej vody cez pôdu pred vstupom do miestneho potoka
  • Zvýšiť atraktivitu záhradnej architektúry v mestách a obciach
  • Doplňovať zásoby podzemných vôd
  • Zvyšovať vlhkosť vzduchu, výparov, stávajú sa klimatizačným zariadením obcí a miest
  • Poskytnúť a vytvárať vhodného prostredia pre vtáky, motýle a iný užitočný hmyz
  • Ušetriť peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody
Dažďová záhrada

Ako udržiavať dažďovú záhradu?

Častejšia údržba je potrebná najmä v začiatkoch, kým dažďová záhrada nezačne plniť svoju funkciu zakorenenie rastlín, adaptácia rastlín na prostredie. Pravidelne kontrolujeme mulč, podľa potreby ho dopĺňame (môžeme ho dopĺňať celoročne), aby spĺňal hĺbku 5 – 8 cm. Prikrývame ním pôdu, aby sme dažďovú záhradu chránili v čase sucha a dažďov. Na získanie zdravého a rozvetveného koreňového systému je dôležité aby sme počas suchých mesiacov zabezpečili rastlinám hĺbkové zavlažovanie, ktoré by sme mali zabezpečovať počas prvých troch rokov. Prítokový kanál aj samotný vpust do dažďovej záhrady nesmie byť upchaný, preto ho často kontrolujeme, hlavne po výdatných dažďoch. Občas sa stáva, že nami vybrané rastliny nerastú alebo odumrú, preto treba zvážiť ich umiestnenie, pôdnu vlhkosť, expozíciu slnka a iné faktory. Rýchlorastúce rastliny je potrebné pretrhať, kríky orezať a poškodené rastliny vymeniť.

Láka dažďová záhrada komárov?

Nie. Dažďová záhrada nespôsobuje problémy s komármi. Tieto záhrady sa navrhujú tak, že voda v nej sa udrží najviac 3 dni, čo je príliš málo času na rozmnoženie komárov. Dažďové záhrady majú tiež tú výhodu, že lákajú vážky, ktoré sú predátormi komárov.

Je dažďová záhrada drahá?

Dažďová záhrada nie je drahá – cena je 20-30 eur/m2, ak sa manuálne práce urobia svojpomocne, resp. 70-100 eur/m2, ak sa využijú služby architekta.

Najvhodnejšie miesto pre dažďovú záhradu?

Pred samotnou realizáciou je vhodné: dôkladne zmapovať terén, poznať rozlohu plochy, z ktorej zachytávame zrážkovú vodu, zistiť danosti pozemku a krajiny a zohľadniť ďalšie využitie. Dažďová záhrada môže byť umiestnená na trávniku v blízkosti vášho domu so zbieraním dažďovej vody zo strechy i z ostatných spevnených plôch vášho pozemku. Zistite si ako odteká dažďová voda z vášho pozemku. Najväčšie zdroje vody sú zo strechy, spevnených plôch a zhutnených pôd.

Vzdialenosť dažďovej záhrady od vášho domu i od susedov by nemala byť menšia ako 10 metrov, aby sa zabránilo vplyvu priesaku vody pod stavbu. Záhradu neodporúčame umiestniť tam kde je vysoká hladina spodnej vody, kde je miesto ohrozené zosuvmi pôdy a tam kde je nedostatočné vsakovanie vody (ílovité pôdy) Najvhodnejšie pre dažďovú záhradu je slnečné miesto dizajnovo integrované do celej záhrady, podľa možnosti nie pod veľkými stromami, ani v lokalite veľkých koreňov. Umiestnenie dažďovej záhrady odporúčame tam, kde sú už prirodzene vytvorené zníženiny terénu, kam by sa dala odtoková voda nasmerovať.

Veľkosť dažďovej záhrady

Ideálne je vytvoriť dažďovú záhradu, ktorá bude absorbovať všetok pozbieraný dážď, ktorý za normálnych okolností odteká z vášho pozemku. Predsa len bežná dažďová záhrada pre rodinný dom je 10-30 m2. Veľkosť vašej dažďovej záhrady bude závisieť na nižšie uvedených faktorov:

  • Hĺbka záhrady
  • Objem odtoku dažďovej vody zo strechy a spevnených plôch
  • Druh pôdy na záhrade
Dažďová záhrada

Hĺbka a sklony svahov dažďovej záhrady

Veľkosť dažďovej záhrady bude ovplyvňovať hĺbku i sklon svahov. Ideálna hĺbka dažďovej záhrady je medzi 15 - 30 cm. Pri hĺbke 15 cm bude musieť dažďová záhrada byť pomerne veľká, aby bol dostatok kapacity na akumulovanie zozbieraného objemu dažďa. Na druhej strane dažďová záhrada hlbšia ako 30 cm môže zadržiavať dažďovú vodu príliš dlho v závislosti od pôdneho substrátu. Neodporúčame sklony svahov dažďovej záhrady viac 12%. Dažďové sudy môžu byť tiež použité na zber dažďovej vody zo strechy s jej následným použitím v dažďovej záhrade. Použitie suda ovplyvní aj veľkosť plochy dažďovej záhrady.

Dažďová záhrada

Stanovenie zbernej plochy povodia dažďovej záhrady

Zrátajte plochu striech budov na Vašom pozemku a plochu spevnených prístupových ciest a chodníkov. Navrhnutím zonácie hĺbok dažďovej záhrady a výpočet plochy zberu dažďovej vody do záhrady je ďalším krokom k určením plochy dažďovej záhrady. Môžete podľa vhodnosti navrhnúť aj 2-3 dažďové záhrady v závislosti od vhodnosti lokality vášho pozemku.

Tvar dažďovej záhrady

Jednou zo zásad je, aby dažďová záhrada esteticky a krajinotvorne zapadla na pozemok. Dlhšia časť záhrady by mala byť kolmo k prítoku vody. Tým sa maximalizuje schopnosť záhrady zachytiť vodu. Mala by byť dostatočne široká, aby sa voda v záhrade rozlievala rovnomerne. Dobrým pravidlom je dodržať pomer dĺžky a šírky záhrady v pomere 2:1.

Realizácia dažďovej záhrady

Začíname tým, že ohraničíme obvod vašej záhrady. Môžete ho označiť kolíkmi, vlajkami, alebo záhradnou hadicou pozdĺž okraja. Ak ste si určili obvod vašej dažďovej záhrady, môžete začať kopať. Najsamprv vyberiete mačinu. Ak ste na úplnej rovine, potom vyhlbujete dažďovú záhradu výkopom zeminy a jej odvezením na iné miesto v záhrade, kde túto zeminu spotrebujete. Ak je lokalita vo svahu, vykopanú zeminu použijete na navŕšenie hrádze na dolnej strane. Hrádzu zhutnite a vyrovnáte. Pokračujte s kopaním až na úroveň potrebnej hĺbky a v prípade potreby aj navýšenia hrádze, ktorú po zhutnení prikryjete mačinou.

Dažďovú záhradu môžete vykopať ručne, alebo záhradným bagrom. POZOR! Vyvarujte sa manipulácii bagra pri výkopových prácach priamo v dažďovej záhrade, aby nedošlo k zhutneniu pôdy.

Dažďová záhrada

Prítok a odtok vody do dažďovej záhrady

Prítok vody do dažďovej záhrady je gravitačný priamo z odkvapovej rúry povrchovo, alebo podpovrchovo. Vyústenie prítoku do záhrady je potrebné zabezpečiť proti prívalom prítoku dažďovej vody, aby nedochádzalo k erózii dna i deformácii flóry v záhrade.

Dažďová záhrada

Odtok vody z dažďovej záhrady sa osadzuje nad úrovňou maximálnej navrhovanej hladiny s vyústením do miestneho rigolu, resp. potoka. Predpokladá sa, že odtok môže nastať v prípade extrémnej prívalovej zrážky, ktorá môže nastať raz za niekoľko rokov. V takýchto prípadoch sa očakáva bežne rozliatie vody na ploche väčšej ako je dažďová záhrada.